ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HOSTING

Multimedia-solutions.nl onderdeel van Hans Baaij Productions
Gevestigd te Zoetermeer

Ingeschreven in het Handelsregister van
Zoetermeer onder nummer 27254985

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij wij schriftelijk met diens voorwaarden hebben ingestemd.

1.2 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

2. ACCEPTATIE VAN OPDRACHTEN EN WIJZE VAN UITVOERING

2.1 Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat wij binnen vijf werkdagen na ontvangst ervan het
recht hebben om de opdracht alsnog terug te geven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.2 Wij zijn gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met wensen van de opdrachtgever houden wij rekening, voor zover wij zulks verantwoord achten.

2.3 Wij zijn gerechtigd, de aan ons verstrekte opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

2.4 Wij verplichten ons en eventueel door ons voor de uitvoering van opdrachten ingezette derden tot geheimhouding ten opzichte van alle gegevens waarvan wij tijdens de uitvoering van het werk kennis nemen.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De opdrachtgever is verplicht ons erop te wijzen dat een foutieve afhandeling van een opdracht gevaar voor personen en/of zaken kan opleveren. Indien de opdrachtgever een dergelijke mededeling achterwege laat, zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een dergelijke - foutieve - afhandeling.

3.2 Voor verlies van data is multimedia-solutions.nl nimmer aansprakelijk. De opdrachtgever dient zelf zijn data te beschermen door gebruikmaking van de backupmogelijkheden en deze ook regelmatig te controleren. Wel zal multimedia-solutions.nl regelmatig backup's maken als extra service voor de klant.

3.3 multimedia-solutions.nl garandeert een beschikbaarheid van 99,5%. Onderhoud aan servers en netwerk zullen door ons zoveel mogelijk buiten de piektijden worden gepland en (voor zover mogelijk) vooraf worden aangekondigd. Indien in een kalendermaand de gegarandeerde beschikbaarheid van 99,5% niet wordt behaald zal naar rato een deel van de abbonnementskosten van de betreffende maand worden gerestitueerd. multimedia-solutions.nl is nimmer aansprakelijk te stellen voor een bedrag groter dan de eigenlijke abbonnementskosten in een betreffende kalendermaand.

4. LEVERING

4.1 Levertijden geven wij zo nauwkeurig mogelijk, doch steeds vrijblijvend aan. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn met meer dan tien werkdagen heeft de opdrachtgever het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot enige schade-vergoeding.

4.2 Ingeval de opdrachtgever een opdracht na gunning om andere redenen dan overmacht intrekt, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van het op dat tijdstip reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

4.3 Mocht de opdrachtgever menen over tekortkomingen in het geleverde recht tot klagen te hebben, dan dient hij de klacht schriftelijk en binnen tien werkdagen na levering aan ons mede te delen. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

4.4 Ingeval wij een klacht als gegrond beoordelen, zullen wij - ter onze keuze - het geleverde verbeteren, of het
vervangen, of een reductie op de prijs verlenen.

4.5 multimedia-solutions.nl heeft het recht haar tarieven gedurende de overeenkomst aan te passen. Dit zal zowel op de website, als persoonlijk minimaal twee maanden vooraf worden aangegeven bij de klant. In het geval dat de klant niet kan of wil instemmen met de prijsverhoging, kan hij de overeenkomst ontbinden conform artikel 10.1.

5. OVERMACHT

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn ziekte, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers.

5.2 Ingeval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtssituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, dan kan elke partij de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moeten staken, behouden wij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

6. ACCEPTABEL GEBRUIK

6.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt multimedia-solutions.nl zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

6.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks multimedia-solutions.nl, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

6.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;

het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

het gebruiken van de opslagruimte als backup, of als downloadgebied, indien de hoeveel gegeneerd verkeer meer dan 20% van het totale verkeer van de klant in een bepaalde periode uitmaakt;

het openbaar maken of verspreiden van illegale MP3-bestanden, softwarepiraterij en strafrechtelijk vervolgbaar materiaal;

het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;

sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet;

excessief gebruik: het op een dusdanige wijze gebruiken van het systeem, dat meer dan 10% van de server-resources worden verbruikt door de klant (uitgezonderd dedicated servers).

6.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij multimedia-solutions.nl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

6.5 De klant geeft bij deze toestemming aan multimedia-solutions.nl zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van multimedia-solutions.nl welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor multimedia-solutions.nl en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij multimedia-solutions.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

7. AUTEURSRECHTEN

7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behouden wij het auteursrecht op door ons vervaardigde teksten, handleidingen, websites en programmatuur.

8. BETALING

8.1 De betaling van rekeningen geschiedt contant, per kas, per girale vooruitbetaling, automatische incasso of middels een zogenoemde creditkaart. In het geval dat een creditkaart wordt gebruikt kan ALLEEN de rechtmatig gebruiker een betaling verrichten.

8.2 Voor zakelijke afnemers met een goede betalinghistorie, bestaat de mogelijkheid op rekening geleverd te krijgen. multimedia-solutions.nl behoud zich het recht voor, hiervoor een kredietverzekering te sluiten, een kredietwaardigheidscontrole uit te laten voeren en/of vorderingen te verpanden. De betaling van rekeningen dient uiterlijk binnen 14 dagen na faktuurdatum netto te geschieden. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen, bij overschrijding waarvan de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim is.

8.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inkassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke inkassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van de vordering te bedragen, echter met een minimum van EUR. 115,- .

8.4 Ter verkrijging van een grotere zekerheid hebben wij het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties en dergelijke te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of tevens behouden wij ons het recht voor om tijdens de uitvoering van de opdracht deelfakturen te verzenden. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na ons schriftelijk verzoek een dergelijke zekerheid heeft gesteld, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Ingeval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behouden wij het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

8.5 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat aan hem gefaktureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden om daartegen binnen de in lid 2 genoemde betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd te protesteren. Bij gebrek van een zodanig protest vervalt zijn recht om tegen de hoogte van het faktuurbedrag bezwaar te maken.

8.6 Het geleverde is onbetwistbaar eigendom van multimedia-solutions.nl totdat volledige betaling is geschied op de door ons aangegeven wijze. Het geleverde is daarom per onmiddellijk opeisbaar zodra niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het terugvorderen ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting en het geleverde zal daarom na volledige betaling aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Alle kosten te maken voor het terugvorderen van het geleverde zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. GESCHILLEN

9.1 Mocht ten minste een der partijen van mening zijn dat er sprake is van een geschil over een opdracht, dan worden de geschillen aan de bevoegde rechter te Zoetermeer voorgelegd.

10. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De overeenkomst wordt eerst aangegaan voor een periode van één 1 Jaar. Na deze termijn wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van drie (3) maanden. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Opzegging is alleen mogelijk per aangetekende schrijven, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop multimedia-solutions.nl de opzegging ontvangt.

10.2 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met multimedia-solutions.nl gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens multimedia-solutions.nl te voldoen, is multimedia-solutions.nl gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen multimedia-solutions.nl dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat multimedia-solutions.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan multimedia-solutions.nl verder toekomende rechten.

10.3 multimedia-solutions.nl is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant:

valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;

nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;

de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;

in strijd handelt met artikel 6.1 tot en met 6.5;

de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;

de klant surséance van betaling heeft aangevraagd;

de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand.